ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกินคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้ชุมชนประจำปี งบประมาณ 2561
3. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อรองเรียนด้านทรัพยากรป่าไม้และที่ดินตามที่ได้รับเรื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และที่ราษฎรยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรง
4. โครงการชาวมุกรวมใจ ลดภัยโลกร้อน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ปี 61 - 62
5. โครงการรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ปี 2561 - 2562
6. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
7. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดมุกดาหาร (ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ)
8. กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองพระ)